ข้อมูลทั่วไป
      ประเพณีวัฒนธรรมของชาวม้ง
      ประวัติ อบต.เข็กน้อย
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
      รายงานการประชุมสภาฯ
      งบแสดงฐานะการปี2556
      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4
      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3
      ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2
      แผนการจัดหาพัสดุเพ่ิมเติม ประจำปี 2556
      ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
      แผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
      รายรับ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ภาษีป้าย
      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      งานจดทะเบียนพาณิชย์
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย 2554 ] 

         ฯพณฯ พลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์  องคมนตรี  มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลปีใหม่ม้ง ประจำปี 2554 ของตำบลเข็กน้อย เมื่อวันที่  12  ธันวาคม  2554

 

 

 

 

 


 

ทำรายการเมื่อ: 16-มีค.-11at 14:26

....................................................................................................................................................................................................................

        

โครงการสานเสวนาพัฒณา ต.เข็กน้อย อย่างยั่งยืน 23 ก.ค.57
กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 17 ก.ค. 2557
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 11 ก.ค.2557
แห่เทียนพรรษา 10-9-57
โครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลเข็กน้อย