ข้อมูลทั่วไป
      ประเพณีวัฒนธรรมของชาวม้ง
      ประวัติ อบต.เข็กน้อย
      ตราสัญลักษณ์ อบต.
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพทางสังคม
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของอบต.
      งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2557
      สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
      แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2557
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556
      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
      รายงานการประชุมสภาฯ
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ภาษีป้าย
      ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      งานจดทะเบียนพาณิชย์
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ งานปีใหม่ม้งตำบลเข็กน้อย ประจำปี 2555 ] 
      

 

นายจิรายุทธ  วัจนะรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2555 ของตำบลเข็กน้อย

เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2554

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย

                                                

                                         

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 10-กพ.-12at 10:33